Chào mừng bạn đến với Tacoo Việt Nam

Lỗi cơ bản máy lạnh Panasonic

Lỗi cơ bản máy lạnh Panasonic

Lỗi cơ bản máy lạnh Panasonic

12/12/2016

Bảng mã lỗi máy điều hòa Panasonic

Diagnosis display = H00 Chẩn đoán màn hình = H00
Abnormality / Protection control = No abnormality detected Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Không có bất thường phát hiện
Abnormality Judgement = Bất thường theo phán quyết =
Emergency operation = Normal operation Khẩn cấp hoạt động = bình thường hoạt động
Primary location to verify = Chính vị trí để xác minh =

Diagnosis display = H11 Chẩn đoán màn hình = H11
Abnormality / Protection control = Indoor / Outdoor abnormal communication Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trong nhà / ngoài trời bất thường truyền thông
Abnormality Judgement = > 1 min after starting operation Bất thường theo phán quyết => 1 phút sau khi bắt đầu hoạt động
Emergency operation = Indoor fan operation only Khẩn cấp hoạt động = trong nhà fan hâm mộ chỉ hoạt động
Primary location to verify = • Internal / external cable connections • Indoor / Outdoor PCB Chính vị trí để xác minh = • nội bộ / bên ngoài cáp kết nối • trong nhà / ngoài trời PCB

Diagnosis display = H14 Chẩn đoán màn hình = H14
Abnormality / Protection control = Indoor intake air temperature sensor abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = nhiệt độ không khí trong nhà lượng cảm biến bất thường
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec. Bất thường theo phán quyết = Tiếp tục trong 5 giây.
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Intake air temperature sensor (detective or disconnected) Chính vị trí để xác minh = • Intake cảm biến nhiệt độ không khí (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Diagnosis display = H15 Chẩn đoán màn hình = H15
Abnormality / Protection control = Outdoor compressor temperature sensor abnormality Bất thường / Bảo vệ máy nén điều khiển = ngoài trời nhiệt độ cảm biến bất thường
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec Bất thường theo phán quyết = Tiếp tục cho 5 giây
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = Compressor temperature sensor (detective or disconnected) Chính vị trí để xác minh nén cảm biến nhiệt độ = (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Diagnosis display = H16 Chẩn đoán màn hình = H16
Abnormality / Protection control = Outdoor Current Transformer open circuit Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = ngoài trời hiện tại biến mạch hở
Abnormality Judgement = Bất thường theo phán quyết =
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Outdoor PCB • IPM (Power transistor) module Chính vị trí để xác minh = • ngoài trời PCB • IPM (Power transistor) module

Diagnosis display = H19 Chẩn đoán màn hình = H19
Abnormality / Protection control = Indoor fan motor mechanism locked Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trong nhà quạt động cơ cơ chế khóa
Abnormality Judgement = 7 times occurance continuously Bất thường theo phán quyết = 7 lần xuất hiện liên tục
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Indoor PCB • Fan motor Chính vị trí để xác minh = • Trong nhà PCB • Sở thích động cơ

Diagnosis display = H23 Chẩn đoán màn hình = H23
Abnormality / Protection control = Indoor heat exchanger temperature sensor abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trong nhà trao đổi nhiệt nhiệt độ cảm biến bất thường
Abnormality Judgement = Bất thường theo phán quyết =
Emergency operation = O (Cooling only} Khẩn cấp hoạt động = O (chỉ làm mát}
Primary location to verify = • Heat exchanger temperature sensor (detective or disconnected) Chính vị trí để xác minh = • Nhiệt cảm biến nhiệt độ trao đổi (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Diagnosis display = H24 Chẩn đoán màn hình = H24
Abnormality / Protection control = Indoor heat exchanger temperature sensor 2 abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Indoor trao đổi nhiệt nhiệt độ cảm biến 2 bất thường
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec. Bất thường theo phán quyết = Tiếp tục trong 5 giây.
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Heat exchanger temperature sensor (detective or disconnected) Chính vị trí để xác minh = • Nhiệt cảm biến nhiệt độ trao đổi (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Diagnosis display = H27 Chẩn đoán màn hình = H27
Abnormality / Protection control = Outdoor intake air temperature sensor abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = nhiệt độ không khí ngoài trời lượng cảm biến bất thường
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec. Bất thường theo phán quyết = Tiếp tục trong 5 giây.
Emergency operation = O Khẩn cấp hoạt động = O
Primary location to verify = • Outdoor temperature sensor (detective or disconnected) Chính vị trí để xác minh = • Cảm biến nhiệt độ ngoài trời (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Diagnosis display = H28 Chẩn đoán màn hình = H28
Abnormality / Protection control = Outdoor heat exchanger temperature sensor abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = ngoài trời trao đổi nhiệt nhiệt độ cảm biến bất thường
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec. Bất thường theo phán quyết = Tiếp tục trong 5 giây.
Emergency operation = O Khẩn cấp hoạt động = O
Primary location to verify = • Outdoor heat exchanger temperature sensor (detective or disconnected) Chính vị trí để xác minh = • cảm biến nhiệt độ ngoài trời trao đổi nhiệt (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Diagnosis display = H30 Chẩn đoán màn hình = H30
Abnormality / Protection control = Outdoor discharge air temperature sensor abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = nhiệt độ không khí ngoài trời xả cảm biến bất thường
Abnormality Judgement = Continue for 5 sec. Bất thường theo phán quyết = Tiếp tục trong 5 giây.
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Outdoor temperature sensor (detective or disconnected) Chính vị trí để xác minh = • Cảm biến nhiệt độ ngoài trời (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Diagnosis display = H33 Chẩn đoán màn hình = H33
Abnormality / Protection control = Indoor / Outdoor wrong connection Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trong nhà / ngoài trời kết nối sai
Abnormality Judgement = Bất thường theo phán quyết =
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Indoor / Outdoor supply voltage Chính vị trí để xác minh = • Trong nhà / ngoài trời cung cấp điện áp

Diagnosis display = H38 Chẩn đoán màn hình = H38
Abnormality / Protection control = Indoor / Outdoor mismatch (brand code) Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trong nhà / ngoài trời không phù hợp (thương hiệu code)
Abnormality Judgement = Bất thường theo phán quyết =
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = Chính vị trí để xác minh =

Diagnosis display = H50 Chẩn đoán màn hình = H50
Abnormality / Protection control = Ventilation motor abnormality Bất thường / Bảo vệ động cơ điều khiển = thông gió bất thường
Abnormality Judgement = 7 times occurance continuously Bất thường theo phán quyết = 7 lần xuất hiện liên tục
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Indoor PCB • Ventilation motor Chính vị trí để xác minh = • Trong nhà PCB • gió động cơ

Diagnosis display = H51 Chẩn đoán màn hình = H51
Abnormality / Protection control = Nozzle lock abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Nozzle khóa bất thường
Abnormality Judgement = 2 times occurance continuously Bất thường theo phán quyết = 2 lần xảy ra liên tục
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = •Nozzle Chính vị trí để xác minh = • Nozzle

Diagnosis display = H52 Chẩn đoán màn hình = H52
Abnormality / Protection control = Limit switch abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Giới hạn chuyển đổi bất thường
Abnormality Judgement = Bất thường theo phán quyết =
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Indoor PCB Chính vị trí để xác minh = • Trong nhà PCB

Diagnosis display = H97 Chẩn đoán màn hình = H97
Abnormality / Protection control = Outdoor fan motor mechanism locked Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = ngoài trời quạt động cơ cơ chế khóa
Abnormality Judgement = 2 times occurance within 30 minutes Bất thường theo phán quyết = 2 lần xảy ra trong vòng 30 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Indoor PCB • Fan motor Chính vị trí để xác minh = • Trong nhà PCB • Sở thích động cơ

Diagnosis display = H98 Chẩn đoán màn hình = H98
Abnormality / Protection control = Indoor high pressure protection Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trong nhà bảo vệ áp suất cao
Abnormality Judgement = Bất thường theo phán quyết =
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Air filter dirty • Air circulation short circuit Chính vị trí để xác minh = • Bộ lọc khí bẩn • Không ngắn mạch lưu thông

Diagnosis display = H99 Chẩn đoán màn hình = H99
Abnormality / Protection control = Indoor heat exchanger anti-freezing protection Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trong nhà trao đổi nhiệt chống đóng băng bảo vệ
Abnormality Judgement = Bất thường theo phán quyết =
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Insufficient refrigerant • Air filter dirty Chính vị trí để xác minh = • Thiếu chất làm lạnh • Bộ lọc khí bẩn

Diagnosis display = F11 Chẩn đoán màn hình = F11
Abnormality / Protection control = Cooling / Heating cycle changeover abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = làm lạnh / sưởi chu kỳ chuyển đổi bất thường
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 30 minutes Bất thường theo phán quyết = 4 lần xảy ra trong vòng 30 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = •4-way valve • V-coil Chính vị trí để xác minh = • 4-cách-van • V-cuộn

Diagnosis display = F90 Chẩn đoán màn hình = F90
Abnormality / Protection control = PFC control Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = PFC kiểm soát
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 10 minutes Bất thường theo phán quyết = 4 lần xảy ra trong vòng 10 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Voltage at PFC Chính vị trí để xác minh = • Điện áp tại PFC

Diagnosis display = F91 Chẩn đoán màn hình = F91
Abnormality / Protection control = Refrigerantion cycle abnormality Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Refrigerantion chu kỳ bất thường
Abnormality Judgement = 2 times occurance within 20 minutes Bất thường theo phán quyết = 2 lần xảy ra trong vòng 20 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • No refrigerant (3-way valve is closed) Chính vị trí để xác minh = • Không có chất làm lạnh (3-cách-van được đóng lại)

Diagnosis display = F93 Chẩn đoán màn hình = F93
Abnormality / Protection control = Compressor rotation failure Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = nén quay thất bại
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 20 minutes Bất thường theo phán quyết = 4 lần xảy ra trong vòng 20 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = •Compressor Chính vị trí để xác minh = • Dầu khí

Diagnosis display = F95 Chẩn đoán màn hình = F95
Abnormality / Protection control = Cool high pressure protection Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Cool bảo vệ áp suất cao
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 20 minutes Bất thường theo phán quyết = 4 lần xảy ra trong vòng 20 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Outdoor refrigerant circuit Chính vị trí để xác minh = • mạch ngoài trời lạnh

Diagnosis display = F96 Chẩn đoán màn hình = F96
Abnormality / Protection control = IPM (power transistor) overheating protection Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = IPM (năng lượng bóng bán dẫn) quá nóng bảo vệ
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 30 minutes Bất thường theo phán quyết = 4 lần xảy ra trong vòng 30 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Excess refrigerant • Improper heat radiation • IPM (Power transistor) Chính vị trí để xác minh = • Dư chất làm lạnh không đúng cách nhiệt bức xạ • • IPM (Power transistor)

Diagnosis display = F97 Chẩn đoán màn hình = F97
Abnormality / Protection control = Outdoor compressor overheating protection Bất thường / Bảo vệ máy nén điều khiển = ngoài trời quá nóng bảo vệ
Abnormality Judgement = 4 times occurance within 10 minutes Bất thường theo phán quyết = 4 lần xảy ra trong vòng 10 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Insufficient refrigerant • Compressor Chính vị trí để xác minh = • Thiếu chất làm lạnh • Dầu khí

Diagnosis display = F98 Chẩn đoán màn hình = F98
Abnormality / Protection control = Total running current protection Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Tổng chạy hiện hành bảo vệ
Abnormality Judgement = 3 times occurance within 20 minutes Bất thường theo phán quyết = 3 lần xảy ra trong vòng 20 phút
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Excess refrigerant • Improper heat radiation Chính vị trí để xác minh = • Dư môi chất lạnh • bức xạ nhiệt không đúng cách

Diagnosis display = F99 Chẩn đoán màn hình = F99
Abnormality / Protection control = Outdoor Direct Current (DC) peak detection Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = ngoài trời trực tiếp hiện tại (DC) phát hiện cao điểm
Abnormality Judgement = 7 times occurance continuously Bất thường theo phán quyết = 7 lần xuất hiện liên tục
Emergency operation = Khẩn cấp hoạt động =
Primary location to verify = • Outdoor PCB • IPM (Power transistor) • Compressor Chính vị trí để xác minh = • ngoài trời PCB • IPM (Power transistor) • Dầu khí
 

Sự hài lòng của khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN :
 
Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tacoo Việt Nam
Trụ Sở
: 429 Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
VPGD
: 123 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
0987869292
 
Hotline
0918.101.289 - Phạm Thành Trung
Email
: tacoovietnam@gmail.com
Facebook

TAGS :