Chào mừng bạn đến với Tacoo Việt Nam

Bãng mã lỗi máy lạnh Samsung

Bãng mã lỗi máy lạnh Samsung

Bãng mã lỗi máy lạnh Samsung

12/12/2016

LED hiển thị = E1 
Explanation and Checking points = Indoor unit room thermistor error - Open or Closed Circuit - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh nhiệt điện trở phòng lỗi - Mở hoặc đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết 

Operation = Yes Hoạt động = Có
Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có
Turbo = Turbo =
LED Display = E2 LED hiển thị = E2
Explanation and Checking points = Indoor unit pipe thermistor error - - Open or Closed Circuit - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh ống nhiệt điện trở lỗi - - Open hay bị đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Operation = Hoạt động =
Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer =
Turbo = Yes Turbo = Có
LED Display = E3 LED hiển thị = E3
Explanation and Checking points = Indoor unit fan motor malfunction - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh quạt trục trặc động cơ - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết


Operation = Hoạt động =
Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có
Turbo = Yes Turbo = Có
LED Display = E6 LED hiển thị = E6
Explanation and Checking points = EPROM error - Check and replace PCB if required Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần PCB

Operation = Yes Hoạt động = Có
Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có
Turbo = Yes Turbo = Có
LED Display = Flashing LED hiển thị = Flashing
Explanation and Checking points = Option code error - Check and input new option code if required via wireless remote controller Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn mã lỗi - Kiểm tra và mã mới đầu vào tùy chọn này nếu cần thiết thông qua điều khiển từ xa không dây


Operation = Yes Hoạt động = Có
Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer =
Turbo = Yes Turbo = Có
LED Display = LED hiển thị =
Explanation and Checking points = Outdoor unit temperature sensor - Open or Closed Circuit - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị nhiệt độ cảm biến - Mở hoặc đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Outdoor Unit Đơn vị ngoài trời

Error Code = Er - E1 Lỗi Mã = Er - E1
Explanation and Checking points = Indoor unit room temperature sensor error (open/short) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = phòng đơn vị cảm biến nhiệt độ trong nhà lỗi (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - E5 Lỗi Mã = Er - E5
Explanation and Checking points = Indoor unit heat exchanger out temperature sensor error (open/short) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà trao đổi nhiệt đơn vị ra lỗi cảm biến nhiệt độ (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 05 Lỗi Mã = Er - 05
Explanation and Checking points = Indoor unit heat exchanger in temperature sensor error (open/short) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà trao đổi nhiệt đơn vị do lỗi cảm biến nhiệt độ (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 06 Lỗi Mã = Er - 06
Explanation and Checking points = EPROM error - Check and replace PCB if required Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần PCB

Error Code = Er - 09 Lỗi Mã = Er - 09
Explanation and Checking points = Option code error - Check and input new option code if required via wireless remote controller Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn mã lỗi - Kiểm tra và mã mới đầu vào tùy chọn này nếu cần thiết thông qua điều khiển từ xa không dây

Error Code = E3 - 01 Lỗi Mã = E3 - 01
Explanation and Checking points = Indoor fan motor malfunction Fan and cable - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà có động cơ trục trặc Fan hâm mộ và cáp - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 01 Lỗi Mã = Er - 01
Explanation and Checking points = Communication error between the indoor unit and outdoor unit Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi giữa các đơn vị trong nhà và đơn vị ngoài trời

Error Code = Er - 11 Lỗi Mã = Er - 11
Explanation and Checking points = Abnormal increase of operation current Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng hoạt động hiện tại

Error Code = Er - 12 Lỗi Mã = Er - 12
Explanation and Checking points = Abnormal increase of OLP temperature Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường tăng nhiệt độ OLP

Error Code = Er - 13 Lỗi Mã = Er - 13
Explanation and Checking points = Abnormal increase of discharge temperature Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng của nhiệt độ xả

Error Code = Er - 14 Lỗi Mã = Er - 14
Explanation and Checking points = Over current of IPM circuit Comp. Giải thích và kiểm tra điểm = Trong hiện tại của Comp mạch IPM. Fan Quạt

Error Code = Er - 15 Lỗi Mã = Er - 15
Explanation and Checking points = Abnormal increase of heat sink temperature Fan Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng của nhiệt độ tản nhiệt cổ động

Error Code = Er - 10 Lỗi Mã = Er - 10
Explanation and Checking points = BLCD compressor starting error Comp. Giải thích và kiểm tra điểm = BLCD nén bắt đầu lỗi Comp. PCB, Comp wire PCB, Comp dây

Error Code = Er - E6 Lỗi Mã = Er - E6
Explanation and Checking points = deice temp-sensor - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = deice temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 31 Lỗi Mã = Er - 31
Explanation and Checking points = outdoor temp-sensor - Check and replace if required Kiểm tra điểm = ngoài trời nhiệt độ Giải thích và cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 32 Lỗi Mã = Er - 32
Explanation and Checking points = discharge temp-sensor - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = xả temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 33 Lỗi Mã = Er - 33
Explanation and Checking points = discharge temp-sensor - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = xả temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 17 Lỗi Mã = Er - 17
Explanation and Checking points = Communication error between 2 micom on the outdoor PCB Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi từ 2 micom trên PCB ngoài trời

Error Code = Er - 36 Lỗi Mã = Er - 36
Explanation and Checking points = current sensor error PCB - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = hiện tại cảm biến lỗi PCB - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 37 Lỗi Mã = Er - 37
Explanation and Checking points = heatsink temp-sensor error PCB - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = tản nhiệt, cảm biến nhiệt độ lỗi PCB - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Error Code = Er - 38 Lỗi Mã = Er - 38
Explanation and Checking points = Voltage sensor error - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = Điện áp cảm biến lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết


Inverter Unit Đơn vị Inverter

Display = E1 01 Hiển thị = E1 01
Explanation and Checking points = Communication error (indoor unit unable to receive data) - Check cables Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (trong nhà máy không thể nhận được dữ liệu) - Kiểm tra dây cáp

Display = E1 02 Hiển thị = E1 02
Explanation and Checking points = Communication error (outdoor unit unable to communicate) - Check addresses Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (ngoài trời đơn vị không thể giao tiếp) - Kiểm tra địa chỉ

Display = E1 21 Hiển thị = E1 21
Explanation and Checking points = Indoor unit room temperature sensor error (Open/Short) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh cảm biến nhiệt độ phòng lỗi (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E1 22 Hiển thị = E1 22
Explanation and Checking points = Indoor unit sensor error - Evaporator pipe in sensor error (Open/Short) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - thiết bị bốc hơi ống do lỗi cảm biến (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E1 23 Hiển thị = E1 23
Explanation and Checking points = Indoor unit sensor error - Evaporator pipe out sensor error (Open/Short) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - thiết bị bốc hơi ống ra lỗi cảm biến (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E1 28 Hiển thị = E1 28
Explanation and Checking points = Indoor unit sensor error - Evaporator pipe out sensor detached Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - trong ống bay hơi cảm biến tách

Display = E1 30 Hiển thị = E1 30
Explanation and Checking points = Indoor unit heat exchanger in & out temperature sensor detached Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh trao đổi nhiệt trong và ngoài bộ cảm biến nhiệt độ tách

Display = E1 54 Hiển thị = E1 54
Explanation and Checking points = Indoor unit fan malfunction Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh quạt hỏng

Display = E1 61 Hiển thị = E1 61
Explanation and Checking points = More than 2 indoor units cool and heat simultaneously Giải thích và kiểm tra điểm = Nhiều hơn 2 đơn vị trong nhà mát mẻ và nhiệt đồng thời

Display = E1 62 Hiển thị = E1 62
Explanation and Checking points = EPROM error Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi

Display = E1 63 Hiển thị = E1 63
Explanation and Checking points = Option code setting error Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn cài đặt mã lỗi

Display = E1 85 Hiển thị = E1 85
Explanation and Checking points = Cable miss wiring Giải thích và kiểm tra điểm = cáp bỏ lỡ dây

Display = E2 01 Hiển thị = E2 01
Explanation and Checking points = The number of indoor unit mismatched Giải thích và kiểm tra điểm = Số lượng đơn vị trong nhà không phù hợp

Display = E2 02 Hiển thị = E2 02
Explanation and Checking points = Communication error (outdoor unable to receive data) Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (ngoài trời không thể nhận được dữ liệu)

Display = E2 03 Hiển thị = E2 03
Explanation and Checking points = Communication error between two microcontroller on the outdoor PCB Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi giữa hai bộ vi điều khiển trên PCB ngoài trời

Display = E2 21 Hiển thị = E2 21
Explanation and Checking points = Outdoor temperature sensor error (Short/Open) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời nhiệt độ cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E2 37 Hiển thị = E2 37
Explanation and Checking points = Condenser temperature sensor error (Short/Open) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = ngưng cảm biến nhiệt độ lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E2 46 Hiển thị = E2 46
Explanation and Checking points = Condenser temperature sensor detached Giải thích và kiểm tra điểm = ngưng nhiệt độ cảm biến tách

Display = E2 51 Hiển thị = E2 51
Explanation and Checking points = Compressor discharge sensor error (Short/Open) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E2 59 Hiển thị = E2 59
Explanation and Checking points = Outdoor unit error Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị lỗi

Display = E2 60 Hiển thị = E2 60
Explanation and Checking points = Compressor discharge sensor error (Short/Open) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E2 61 Hiển thị = E2 61
Explanation and Checking points = Compressor discharge sensor detached Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến tách

Display = E3 20 Hiển thị = E3 20
Explanation and Checking points = Compressor OLP sensor error (Short/Open) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = nén OLP cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E4 01 Hiển thị = E4 01
Explanation and Checking points = Indoor unit heat exchanger freezing and compressor stop (cooling mode) Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh trao đổi nhiệt và ngừng máy nén lạnh (nhiệt độ)

Display = E4 04 Hiển thị = E4 04
Explanation and Checking points = Outdoor unit overload and compressor stop (protection control in heating mode) Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị quá tải và ngừng máy nén (kiểm soát bảo vệ chế độ sưởi ấm)

Display = E4 16 Hiển thị = E4 16
Explanation and Checking points = Outdoor unit high discharge temperature and compressor stop (heating mode) Giải thích và kiểm tra đơn vị điểm = ngoài trời nhiệt độ cao và ngừng xả nén (nhiệt độ)

Display = E4 19 Hiển thị = E4 19
Explanation and Checking points = Outdoor unit EEV open error (self diagnosis) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị EEV mở lỗi (tự chẩn đoán) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E4 22 Hiển thị = E4 22
Explanation and Checking points = Outdoor unit EEV close error (self diagnosis) - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị EEV đóng lỗi (tự chẩn đoán) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E4 40 Hiển thị = E4 40
Explanation and Checking points = High temperature (over 30°C) of outdoor as heating mode Giải thích và kiểm tra điểm = nhiệt độ cao (trên 30 ° C) của chế độ ngoài trời như sưởi ấm

Display = E4 41 Hiển thị = E4 41
Explanation and Checking points = Low temperature (under -5°C) of indoor as cooling mode Giải thích và kiểm tra điểm = nhiệt độ thấp (dưới -5 ° C) của chế độ làm mát trong nhà như

Display = E4 60 Hiển thị = E4 60
Explanation and Checking points = Wrong connection between communication and power cable Giải thích và kiểm tra điểm = sai kết nối giữa truyền thông và cáp điện

Display = E4 61 Hiển thị = E4 61
Explanation and Checking points = Inverter compressor starting failure (5 times) Giải thích và kiểm tra điểm = Inverter bắt đầu suy nén (5 lần)

Display = E4 62 Hiển thị = E4 62
Explanation and Checking points = Compressor trip by input current limit control Giải thích và kiểm tra điểm = nén chuyến đi bởi hiện kiểm soát giới hạn đầu vào

Display = E4 63 Hiển thị = E4 63
Explanation and Checking points = Compressor trip by OLP temperature limit control Giải thích và kiểm tra điểm = nén chuyến đi của OLP kiểm soát nhiệt độ giới hạn

Display = E4 64 Hiển thị = E4 64
Explanation and Checking points = Compressor peak current protection Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí hiện hành bảo vệ đỉnh cao

Display = E4 65 Hiển thị = E4 65
Explanation and Checking points = Compressor overload protection by current Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí bảo vệ quá tải bởi hiện tại

Display = E4 66 Hiển thị = E4 66
Explanation and Checking points = DC-link voltage error (under 150V or over 410V) Giải thích và kiểm tra điểm = liên kết điện áp lỗi-DC (dưới 150V hoặc 410V hơn)

Display = E4 67 Hiển thị = E4 67
Explanation and Checking points = Compressor rotation error Giải thích và kiểm tra điểm = nén quay lỗi

Display = E4 68 Hiển thị = E4 68
Explanation and Checking points = Current sensor error - Check and replace if required điểm = hiện tại cảm biến Kiểm tra lỗi và giải thích - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E4 69 Hiển thị = E4 69
Explanation and Checking points = DC-link voltage sensor error - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = DC-link cảm biến điện áp lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Display = E4 70 Hiển thị = E4 70
Explanation and Checking points = Compressor overload protection - Check refrigerant charge and heat exchangers Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí bảo vệ quá tải - Kiểm tra tính chất làm lạnh và trao đổi nhiệt

Display = E4 71 Hiển thị = E4 71
Explanation and Checking points = EPROM error - Check and replace PCB if required Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần PCB

Display = E4 72 Hiển thị = E4 72
Explanation and Checking points = AC line zero-crossing detection circuit error - Check power supply Giải thích và kiểm tra điểm = AC dòng lỗi zero-qua mạch phát hiện - Kiểm tra nguồn điện

Display = E5 54 Hiển thị = E5 54
Explanation and Checking points = No refrigerant error (self diagnosis) - Check refrigerant charge Giải thích và kiểm tra điểm = Không có lỗi môi chất lạnh (tự chẩn đoán) - Kiểm tra tính chất làm lạnh

 

Sự hài lòng của khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN :
 
Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tacoo Việt Nam
Trụ Sở
: 429 Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
VPGD
: 123 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
0987869292
 
Hotline
0918.101.289 - Phạm Thành Trung
Email
: tacoovietnam@gmail.com
Facebook

 

TAGS :

viết bình luận của bạn